Estudi comparatiu del comerç de Sabadell i Terrassa

L’observatori econòmic Eixos.cat i API-Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya han comparat el teixit comercial dels districtes centrals de Sabadell i Terrassa[1]. La metodologia utilitzada s’ha basat en un cens de les plantes baixes de la major part del teixit urbà del districte central (2.233 locals a Terrassa i 1.824 en el cas de Sabadell[2]), l’elaboració d’indicadors d’ocupació de locals i d’atracció comercial i la comparació dels preus de lloguer i venda disponibles al portal Api.cat, que gestiona API-Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya. El cens es pot visualitzar a la plataforma Eixos (http://www.eixos.cat)

Gràfic 1 Capes d’activitat econòmica a Terrassa

Gràfic 2 Capes d’activitat econòmica a Sabadell

Un primer indicador que s’ha utilitzat és l’Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial, que mesura el percentatge de locals ocupats respecte el total de locals que admeten ús comercial. En aquest cas Terrassa (90,6%) mostra una ocupació cinc punts més elevada que Sabadell (85,2%). Aquest indicador té una relació directa amb la salut del comerç per bé que també pot estar vinculat al model urbanístic (utilització de les plantes baixes per altres usos com aparcament o habitatge) o a les expectatives del propietari del local.

Taula 1 Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial als districtes I de Sabadell i Terrassa

Teixit comercial

Terrassa

Sabadell

Locals ocupats – Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial

90,6 %

85,2 %

Locals buits

9,4 %

14,8 %

Total

100,0 %

100,0 %

Un segon indicador mesura l’Índex d’Atracció Comercial, que es calcula com el percentatge de comerços d’equipaments per la a llar i la persona i de cultura i lleure respecte el total de locals amb ús comercial. Aquesta tipologia de comerç, a diferència del comerç quotidià, és el que justifica el desplaçament des d’altres municipis a la recerca de varietat i establiments de referència i, a més, permet dinamitzar altres sectors comercials com la restauració o l’oci. L’Índex d’Atracció Comercial de Sabadell és tres punts superior al de Terrassa gràcies al major percentatge de tots els tres subsectors considerats.

Taula 2 Índex d’Atracció Comercial als districtes I de Sabadell i Terrassa

Teixit comercial

Terrassa

Sabadell

Equipaments per a la llar

6,1%

7,8%

Equipaments per a la persona

16,5%

17,4%

Cultura i lleure

3,8%

4,4%

Índex d’Atracció Comercial

26,4%

29,6%

Aquestes dades queden confirmades quan es comparen amb el preu mig dels locals comercials disponibles al portal Api.cat, que gestiona API-Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Al districte 1 de Sabadell el preu de venda i el preu del lloguer del metre quadrat de local comercial són, respectivament, un 7% i un 3,7% superiors al districte 1 de Terrassa.

Taula 3 Preus de venda i lloguer dels locals disponibles al portal Api.cat als districtes I de Sabadell i Terrassa

Preu (m2)*

Terrassa

Sabadell

Venda

1.777,0 €

1.901,7 €

Lloguer

7,9 €

8,2 €

*Superfície construïda

Eixos.cat és un observatori econòmic digital creat per l’empresa Planol.info a Barcelona el 2011. Com a tal, analitza i fa seguiment de l’activitat econòmica de les ciutats i els polígons industrials per a l’elaboració d’estudis de mercat, fent servir una plataforma digital web i web mòbil. Ofereix un servei de classificació i catalogació del comerç urbà, els locals buits, les empreses, les activitats industrials, naus buides o tancades i els equipaments, edificis administratius i el transport públic, elaborat principalment mitjançant treball de camp.API – Col·legis i associació d’agents immobiliaris agrupa el col·lectiu d’agents més nombrós de Catalunya, amb més de 2.000 membres homologats per la Generalitat. Amb una trajectòria de més de 60 anys és l’organització líder en el sector de la mediació immobiliària a Catalunya.


[1] En els dos casos s’anomenen Districte 1. El Districte 1 de Terrassa té 35.179 habitants i el de Sabadell 52.127, en ambdós casos amb dades de 2012. 
[2] Les dades del cens han estat capturades al llarg del darrer any. En ambdós casos s’ha cercat un equilibri entre carrers que pertanyen a eixos comercials, a grans avingudes i a zones residencials
Annex Tipologies comercials en percentatge als districte 1 de Sabadell i Terrassa

Sector

Terrassa

Sabadell

Equipaments per a la llar

6,1 %

7,8 %

Equipaments per a la persona

16,5 %

17,4 %

Hostaleria i restauració

12,5 %

13,4 %

Serveis comercials

44,0 %

37,5 %

Cultura i lleure

3,8 %

4,4 %

Comerç quotidià alimentari

10,2 %

11,0 %

Transport privat

2,8 %

2,9 %

Altres

4,1 %

5,6 %

Total

100,0 %

100,0 %