Mapa de Locals Comercials de les Ciutats Espanyoles de més de 300mil habitants

Aquest informe ha estat elaborat per l’observatori econòmic EIXOS, per encàrrec d’API.cat, amb la finalitat de tenir un escenari clar del mercat immobiliari de locals comercials a les principals ciutats espanyoles.

Hi ha 12 ciutats espanyoles de més de 300mil habitants: Madrid, Barcelona, València, Saragossa, Màlaga, Alacant, Múrcia, Sevilla, Bilbao, Palma, Las Palmas i Còrdova. Juntes, sumen una població total de 10M d’habitants, aproximadament el 20% de la població espanyola, i un parc de més de 250mil locals comercials, aproximadament un 25% del parc total espanyol.

Personal de camp de la xarxa de col·laboradors geogràfics de l’observatori Eixos.cat ha visitat tots i cada un dels més de 250mil locals comercials, abans, durant i després de la pandèmia, per a poder proveïr les dades necessàries per a fer aquest informe.

Mapa dels 80mil  locals comercials de Madrid. Punts vermells: locals actius. Punts grisos: locals tancats. Font: Eixos.cat
Continua llegint

Map of Retail Spaces in Spanish Cities with more than 300,000 inhabitants

This report has been prepared by the economic observatory EIXOS, commissioned by API.cat, with the purpose of providing a clear overview of the retail real estate market in the major Spanish cities.

There are 12 Spanish cities with more than 300,000 inhabitants: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Alicante, Murcia, Seville, Bilbao, Palma, Las Palmas, and Córdoba. Together, they have a total population of 10 million inhabitants, approximately 20% of the Spanish population, and a park of more than 250,000 retail spaces, about 25% of the total Spanish park.

Map of the 80,000 retail spaces in Madrid. Red dots: active retail spaces. Grey dots: closed retail spaces. 
Source: Eixos.cat.

Continua llegint