Barcelona Retail Turnover Rates

Barcelona Retail Map by Eixos.cat

Retail turnover rate, the change of economic activities to a particular urban area, varies based on a number of factors: the commercial attractiveness of the area, the real estate pressure arising from the expectations of the performance of an economic activity in the area, the sort of activity and degree of specialization of the businesses located in the area, etc.

Although retail turnover is a natural phenomenon and is a reflection of commercial vitality, very high turnover rates may result in the loss of a reference context and, as a consequence, the loss of retail identity in the affected area.

That said, this is a comparative report that does not go into assessing whether the rotations observed in Barcelona, even the highest ones, are “too much” or are detrimental to the business fabric.

To make this report, the Eixos.cat economic activities database has been used. This data base has been build from  visiting, classifying  and geolocating every single retail space in Barcelona on a regular basis once a year since 2012. The period established for the calculation of turnover rates is 2012-2018.

Read more

La rotació comercial a Barcelona

La rotació comercial, el canvi d’activitats econòmiques a una àrea comercial determinada, varia en funció de factors diversos (l’atractiu comercial de la zona, la pressió immobiliària derivada de les expectatives de rendiment d’una activitat a la zona, el tipus d’activitat i  grau d’especialització dels negocis de la zona, etc.).

Tot i que la rotació és un fenomen natural i és un reflex de la vitalitat comercial, rotacions molt elevades provoquen la pèrdua de context comercial de referència per a la memòria col·lectiva i, com a conseqüència, la pèrdua d’identitat comercial de la zona afectada.

Dit això, aquest és un informe comparatiu que no entra a avaluar si les rotacions observades a Barcelona, fins i tot les més elevades, ho són “massa” o resulten perjudicials per al teixit comercial.

Per a fer aquest informe s’ha fet servir la base de dades d’activitats econòmiques d’Eixos.cat, que ha visitat, classificat i geolocalitzat tots i cada un dels locals comercials de Barcelona regularment un cop per any des de 2012. El període establert per al càlcul de rotacions és el 2012-2018.

Continua llegint