Quant a David Nogué

Eixos.cat founder & CEO | twitter: @ddnogue | e-mail: dnogue@eixos.cat | https://www.linkedin.com/in/davidnogue/

London Retail Covid19 Impact

Measuring Covid19 Impact on Urban Retail

Covid19 lockdown forced retail stores to close in order to avoid contagion. As a direct consequence, many of them did not reopen. Many of them reopened, but will close soon as an effect of the social distancing rules. EIXOS Economic Observatory has developed a model to measure the impact on retail in geographic terms. This model has been combined with an other developed by a research team at Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Red dots: retail stores in London
Read more

Impacto do Covid19 no Varejo

Apresentação do Modelo de Avaliação do Impacto do Covid 19 no Comércio Varejista nas Cidades.

A seguir disponibilizamos o video da apresentação do 23 de Julho, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Económico, Social e Turístico de Campinas, São Paulo.

COVID 19对曼哈顿零售业的影响

               covid19 对曼哈顿零售的影响

在Eixos,我们使用现场收集到的数据来阐明当前业务情况以及因业务关闭而尚未发生的情况。 我们这样做并不要成文警报者,而是因为我们坚信数据驱动的分析能让我们作出更准确的预估,从而作出更好的决策。在未来的几天,几周和几个月中,我们将发布一系列文章,分析因为疫情导致的隔离措施对城市一级零售和经济活动的影响。 

阅读更多

COVID19. Model de risc EIXOS / MIT

Model de càlcul predictiu de l’impacte del covid19 en el comerç.

Tan bon punt esclata la crisi del covid19 i es decreta el confinament i el tancament de negocis per tal d’evitar contagis, EIXOS inicia el desenvolupament d’un model de càlcul predictiu de l’impacte econòmic que això tindrà sobre el comerç. En paral·lel, un equip de recerca del MIT publica una proposta de model predictiu, que valora factors de risc complementaris als que valora EIXOS.

Barcelona: negocis tancats definitivament per efecte del covid19 que eren oberts al març de 2020. Fotografia: Germ Benet.
Continua llegint

Open Data Gencat.cat

Ja teniu disponibles dades de composició i ocupació comercial de les capitals de demarcació catalanes produïdes per EIXOS economic observatory a Dades Obertes de Generalitat de Catalunya.

Dades Obertes Gencat.cat
Vista de la pàgina de Dades Obertes de Gencat.cat on es publiquen les dades d’Eixos.cat.
Continua llegint

MANHATTAN COVID19

IMPACT OF COVID19 ON MANHATTAN RETAIL

“Just a perfect day
Feed animals in the zoo
Then later
A movie, too, and then home.” (Lou Reed)

Impact of covid19 on Manhattan retail.

At Eixos we’ve used our fieldwork data to shed light on the current business scenario and what has yet to come as a result of the closure of business. We do not do this to be alarmists, but because we believe that it is possible to make more accurate forecasts and make better decisions with data-driven scenarios.

In the coming days, weeks and months we will be publishing a series of articles that analyze the impact of confinement and social distancing measures on retail and economic activities at the street level of cities.

How does confinement and social distancing affect retail? How will it affect it in the next few months? How will our urban  retail be doing in a year? What steps should be taken to revive the likely drop in business activity?

These and others will be questions that we will try to answer using data, and retail composition and retail health indicators.

read more

BARCELONA COVID19

EL IMPACTO DEL COVID19 EN EL COMERCIO DE BARCELONA

“Life is what happens while you’re busy making other plans.” (John Lennon)

En EIXOS hemos querido contribuir con datos a llevar luz en el escenario comercial actual y el que está por venir como consecuencia del cierre de negocios. No lo hacemos con afán alarmista, sino porque creemos que, con escenarios construidos a partir de datos, es posible hacer previsiones más precisas y tomar decisiones más adecuadas.

Los próximos días, semanas y meses, iremos publicando una serie de artículos para entender el impacto que tendrán el confinamiento y el distanciamiento social en el comercio y las actividades económicas de las plantas bajas de las ciudades.

Cómo afecta el paro por el confinamiento al servicio comercial? Cómo afectará en un futuro inmediato, dentro de tres meses? ¿Cuál será el escenario de salud comercial de nuestras ciudades dentro de un año? ¿Qué medidas habrá que tomar para reavivar la más que probable caída de la actividad comercial?

Estas, y algunas más, serán preguntas que trataremos de ir respondiendo a partir de datos y de indicadores de composición y salud comercial.

continuar leyendo

BARCELONA COVID19

COVID19 IMPACT ON BARCELONA RETAIL

“Life is what happens while you’re busy making other plans.” (John Lennon)

At Eixos we’ve used our fieldwork data to shed light on the current business scenario and what has yet to come as a result of the closure of business. We do not do this to be alarmists, but because we believe that it is possible to make more accurate forecasts and make better decisions with data-driven scenarios.

In the coming days, weeks and months we will be publishing a series of articles that analyze the impact of confinement and social distancing measures on retail and economic activities at the street level of cities.

How does confinement and social distancing affect retail? How will it affect in the immediate future, within three months? What will be the retail health scenario of our cities in a year? What steps should be taken to revive the likely drop in business activity?

These and others will be questions that we will try to answer, using data and retail composition and retail health indicators.

Read more

BARCELONA COVID19

L’IMPACTE DEL COVID19 AL COMERÇ DE BARCELONA

“Life is what happens while you’re busy making other plans.” (John Lennon)

A Eixos hem volgut contribuir amb dades a portar llum a l’escenari comercial  actual i el que encara ha de venir com a conseqüència del tancament de negocis. No ho fem amb afany alarmista, sinó perquè creiem que, amb escenaris construïts a partir de dades, és possible fer previsions més acurades i prendre decisions més adients.

Els propers dies, setmanes i mesos, anirem publicant un seguit d’articles per tal d’entendre l’impacte que tindran el confinament i el distanciament social en el comerç i les activitats econòmiques de les plantes baixes de les ciutats.

Com afecta l’aturada pel confinament al servei comercial? Com afectarà en un futur immediat, d’aquí a tres mesos? Quin serà l’escenari de salut comercial de les nostres ciutats d’aquí a un any? Quines mesures caldrà prendre per tal de revifar la més que probable caiguda de l’activitat comercial?

Aquestes, i algunes més, seran preguntes que provarem d’anar responent a partir de dades i d’indicadors de composició i salut comercial.

Continua llegint