MANHATTAN COVID19

IMPACT OF COVID19 ON MANHATTAN RETAIL

“Just a perfect day
Feed animals in the zoo
Then later
A movie, too, and then home.” (Lou Reed)

Impact of covid19 on Manhattan retail.

At Eixos we’ve used our fieldwork data to shed light on the current business scenario and what has yet to come as a result of the closure of business. We do not do this to be alarmists, but because we believe that it is possible to make more accurate forecasts and make better decisions with data-driven scenarios.

In the coming days, weeks and months we will be publishing a series of articles that analyze the impact of confinement and social distancing measures on retail and economic activities at the street level of cities.

How does confinement and social distancing affect retail? How will it affect it in the next few months? How will our urban  retail be doing in a year? What steps should be taken to revive the likely drop in business activity?

These and others will be questions that we will try to answer using data, and retail composition and retail health indicators.

read more

BARCELONA COVID19

EL IMPACTO DEL COVID19 EN EL COMERCIO DE BARCELONA

“Life is what happens while you’re busy making other plans.” (John Lennon)

En EIXOS hemos querido contribuir con datos a llevar luz en el escenario comercial actual y el que está por venir como consecuencia del cierre de negocios. No lo hacemos con afán alarmista, sino porque creemos que, con escenarios construidos a partir de datos, es posible hacer previsiones más precisas y tomar decisiones más adecuadas.

Los próximos días, semanas y meses, iremos publicando una serie de artículos para entender el impacto que tendrán el confinamiento y el distanciamiento social en el comercio y las actividades económicas de las plantas bajas de las ciudades.

Cómo afecta el paro por el confinamiento al servicio comercial? Cómo afectará en un futuro inmediato, dentro de tres meses? ¿Cuál será el escenario de salud comercial de nuestras ciudades dentro de un año? ¿Qué medidas habrá que tomar para reavivar la más que probable caída de la actividad comercial?

Estas, y algunas más, serán preguntas que trataremos de ir respondiendo a partir de datos y de indicadores de composición y salud comercial.

continuar leyendo

BARCELONA COVID19

COVID19 IMPACT ON BARCELONA RETAIL

“Life is what happens while you’re busy making other plans.” (John Lennon)

At Eixos we’ve used our fieldwork data to shed light on the current business scenario and what has yet to come as a result of the closure of business. We do not do this to be alarmists, but because we believe that it is possible to make more accurate forecasts and make better decisions with data-driven scenarios.

In the coming days, weeks and months we will be publishing a series of articles that analyze the impact of confinement and social distancing measures on retail and economic activities at the street level of cities.

How does confinement and social distancing affect retail? How will it affect in the immediate future, within three months? What will be the retail health scenario of our cities in a year? What steps should be taken to revive the likely drop in business activity?

These and others will be questions that we will try to answer, using data and retail composition and retail health indicators.

Read more

BARCELONA COVID19

L’IMPACTE DEL COVID19 AL COMERÇ DE BARCELONA

“Life is what happens while you’re busy making other plans.” (John Lennon)

A Eixos hem volgut contribuir amb dades a portar llum a l’escenari comercial  actual i el que encara ha de venir com a conseqüència del tancament de negocis. No ho fem amb afany alarmista, sinó perquè creiem que, amb escenaris construïts a partir de dades, és possible fer previsions més acurades i prendre decisions més adients.

Els propers dies, setmanes i mesos, anirem publicant un seguit d’articles per tal d’entendre l’impacte que tindran el confinament i el distanciament social en el comerç i les activitats econòmiques de les plantes baixes de les ciutats.

Com afecta l’aturada pel confinament al servei comercial? Com afectarà en un futur immediat, d’aquí a tres mesos? Quin serà l’escenari de salut comercial de les nostres ciutats d’aquí a un any? Quines mesures caldrà prendre per tal de revifar la més que probable caiguda de l’activitat comercial?

Aquestes, i algunes més, seran preguntes que provarem d’anar responent a partir de dades i d’indicadors de composició i salut comercial.

Continua llegint

L’Espai Huawei a Barcelona. Bite the Apple.

Des del digital Tot Barcelona se’ns va demanar l’opinió sobre l’impacte de l’obertura del nou Espai Huawei a la Plaça Catalunya de Barcelona i sobre com s’havia fet la tria del lloc.

Hem analitzat la tria del lloc a partir de les dades de composició de l’entorn comercial immediat i també d’una perspectiva a escala de ciutat.

Localització de l’Espai Huawei sobre la malla de locals comercials de Barcelona
(punts vermells).
Continua llegint

Barcelona Retail Turnover Rates

Barcelona Retail Map by Eixos.cat

Retail turnover rate, the change of economic activities to a particular urban area, varies based on a number of factors: the commercial attractiveness of the area, the real estate pressure arising from the expectations of the performance of an economic activity in the area, the sort of activity and degree of specialization of the businesses located in the area, etc.

Although retail turnover is a natural phenomenon and is a reflection of commercial vitality, very high turnover rates may result in the loss of a reference context and, as a consequence, the loss of retail identity in the affected area.

That said, this is a comparative report that does not go into assessing whether the rotations observed in Barcelona, even the highest ones, are “too much” or are detrimental to the business fabric.

To make this report, the Eixos.cat economic activities database has been used. This data base has been build from  visiting, classifying  and geolocating every single retail space in Barcelona on a regular basis once a year since 2012. The period established for the calculation of turnover rates is 2012-2018.

Read more

La rotació comercial a Barcelona

La rotació comercial, el canvi d’activitats econòmiques a una àrea comercial determinada, varia en funció de factors diversos (l’atractiu comercial de la zona, la pressió immobiliària derivada de les expectatives de rendiment d’una activitat a la zona, el tipus d’activitat i  grau d’especialització dels negocis de la zona, etc.).

Tot i que la rotació és un fenomen natural i és un reflex de la vitalitat comercial, rotacions molt elevades provoquen la pèrdua de context comercial de referència per a la memòria col·lectiva i, com a conseqüència, la pèrdua d’identitat comercial de la zona afectada.

Dit això, aquest és un informe comparatiu que no entra a avaluar si les rotacions observades a Barcelona, fins i tot les més elevades, ho són “massa” o resulten perjudicials per al teixit comercial.

Per a fer aquest informe s’ha fet servir la base de dades d’activitats econòmiques d’Eixos.cat, que ha visitat, classificat i geolocalitzat tots i cada un dels locals comercials de Barcelona regularment un cop per any des de 2012. El període establert per al càlcul de rotacions és el 2012-2018.

Continua llegint

Comerç i indústria units per un mateix escenari d’oportunitat. Montornès del Vallès.

El proppassat dimecres 22 de gener vam presentar, conjuntament amb l’equip de la regidoria de Promoció Econòmica, amb en Jordi Delgado al capdavant, l’Informe EIXOS Montornès del Vallès 2019.

Vam passar una estona molt agradable, pica-pica i networking amb els assistents inclosos. Aquí podeu accedir al videu de la conferència.

Continua llegint

Presentació del Mapa comercial de Girona 2019 a la III Nit del Comerç de Girona

Girona des de l’aire.

L’antic convent del Centre de la Mercè va acollir el dimarts 26 de Novembre la 3a nit del comerç de Girona. L’espai, impressionant, va aplegar comerciants, veïns i autoritats, per celebrar que el comerç de la ciutat ve de lluny i és una activitat cabdal per l’economia i la xarxa ciutadana que va entrellaçant any rere any. L’Ajuntament de Girona, amb la voluntat de seguir cuidant i promovent el comerç de la ciutat, va encarregar-nos la realització del mapa comercial de Girona per tal de poder tenir un anàlisi acurat i actual de la situació del comerç de la ciutat i poder detectar amenaces i oportunitats. Té Girona una salut de ferro comercialment parlant?

Continua llegint